info@karaliudovanos.lt |  +370 693 10981

gallery/kd_logo_png
Prekių krepšelis (0)

 

MB „Karalių dovanos“, juridinio asmens kodas 305119470, registruotos buveinės adresas – Šviesos g. 6, Šilagalio k., LT–36220 Panevėžio r., Lietuva (toliau Bendrija) renkant, naudojant ir saugant svetainės lankytojų informaciją laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (vadinamo GDPR, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (bendras duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų. 

 

Kiekvieną kartą apsilankydami svetainėje www.karaliudovanos.lt, Jūs sutinkate Bendrijai pateikti savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau –Politika) bei Prekių pirkimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. 

 

Asmenys, esantys jaunesni negu 16 metų, teikti duomenis per mūsų svetainę gali tik gavę savo tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimą. 

 

Informuojame, kad nors ir imamės veiksmų, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiurių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

VARTOJAMOS SĄVOKOS

Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuri turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Paskyra – Pirkėjo registravimosi šioje el. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.

Slapukas – tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukariami naršant svetainėje ir yra išsaugomi lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal ją pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis nurodote savo domeną.

Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės“.

Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Vardas, pavardė, Jūsų pateikiamas vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Informaciją apie Jus galime gauti/rinkti ir per socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą, jei prie jos prisijungsite ir per ją bendraujate su mumis. 

Jūs galite rinktis nepateikti mums informacijos, kuri yra reikalinga perkant mūsų internetinėje parduotuvėje, tačiau tokiu atveju pirkimo operacijos atlikti nebus galima. 

 

KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

1. Apmokėjimui už prekes per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.

2. Galimybei pristatyti Jūsų įsigytas prekes.

3. Tiesioginės rinkodaros tikslu – Jums sutikus, siųsti naujienlaiškius, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas.

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

1. Jei yra sutikimas asmens domenų atskleidimui.

2. Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas. Šiems paslaugų teikėjams mes suteiksime tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. 

3. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. 

 

KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad nebus galima jų atgaminti.

 

DUOMENŲ SUBJKETO TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

1. Žinoti ( būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

5. Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

6. Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

 

KĄ DARYTI, JEIGU NEBENORITE, KAD JŪSŲ DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI?

Jeigu nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@karaliudovanos.lt arba skambinti telefonu +370 693 10981 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, nenurodydami nesutikimo motyvų.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui vienu iš šių būdų: paštu (Šviesos g. 6, Šilagalio k., LT–36220 Panevėžio r.), el. paštu: info@karaliudovanos.lt.

Duomenų valdytojas gavęs prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums kiltų klausimų, kreipkitės bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Paštu: Šviesos g. 6, Šilagalio k., LT–36220 Panevėžio r.

Telefonu: +370 693 10981

El. paštu: info@karaliudovanos.lt